©2014-2018, ỦY BAN NHÂN DÂN TRÙNG KHÁNH
Địa chỉ:Tổ 6, Thị trấn Trùng Khánh, Huyện Trùng Khánh, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: 026.3826.202 - Fax: 026.3826.202